Zmluva číslo: 44 / 2018

Predmet: Zber, vývoz a zneškodnenie TKO

Názov zmluvy

Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 101 0179

Druh zmluvy

Čiastková zmluva

HODNOTA PLNENIA

eur

ČÍSLO SPISU V REGISTRATÚRE

3/044/2018

DODÁVATEĽ / POVINNÁ OSOBA

Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133

SPÔSOB OBSTARÁVANIA

S nízkou hodnotou

Doplnky - navýšenie

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Obchodné meno

Bc. Eva Uhnáková

Funkcia

starostka obce

Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby

Ulica a číslo

Čajkov, 210

Mesto

Čajkov

Štát

Slovensko

Právna forma

Verejná obchodná spoločnosť

Súd registrácie/Registrový orgán

Okresný súd Nitra

IČO

00306835

DIČ/DRČ

2021022883

Číslo účtu (IBAN)

SK90 5600 0000 0071 0600 4001

Doplnková informácia

.tp { padding-right: 10px !important;}