Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Oficiálny názov
Čajkov
Štatutárny zástupca
Bc. Eva Uhnáková
Adresa
Čajkov, 210, 935 24 Čajkov
IČO
00306835
DIČ
2021022883
Banka
Prima banka Slovensko, a. s.
Účet
SK90 5600 0000 0071 0600 4001
Telefón
(036) 638 92 21
Fax
(036) 638 92 21
E-mail
cajkov@imilsoft.sk
Web
www.obec-cajkov.sk

Obec Čajkov  je podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

V zmysle §22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Čajkov na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje Obec Čajkov v zmysle jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle Smernice upravujúcej postup Obce Čajkov a ňou zriadených organizácií pri verejnom obstarávaní. Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení zákona sú:

1.       zákazky nadlimitné

2.       zákazky podlimitné

3.       zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v §4 zákona.

.tp { padding-right: 10px !important;}