V zmysle § 44 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v Obci Čajkov určenou zodpovednou osobou

Ing. Žaneta Vargová, prednostka Spoločného obecného úradu, Sv. Michala č. 4, 934 01 Levice 

.tp { padding-right: 10px !important;}