Milan Bátovský

Zástupca starostky

  • je zvolený obecným zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie
  • zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
  • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu v Novej Dedine
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu
.tp { padding-right: 10px !important;}