Program najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Starostka obce Čajkov
V obci Čajkov
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Čajkove zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva:
    .tp { padding-right: 10px !important;}