• Právomoci obecného zastupiteľstva

  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
  • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
  • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
  • uznášať sa na včeobecne záväzných nariadeniach obce (VZN)
  • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
  • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
  • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
  • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
  • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
  • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
  • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
  • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
  • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Miloš Seneši

Starosta obce

Telefón: (036)638 92 21
Email: starosta@obec-cajkov.sk

Poslanci obecného zastupiteľstva

PharmDr. Jozef Klinčok

Poslanec obecného zastupiteľstva

Mobil: 0905 317 383

Email: jozef.klincok@gmail.com

Milan Bátovský

Poslanec obecného zastupitelstva

Ing. Roman Červenák

Poslanec obecného zastupitelstva

Jozef Polc

Poslanec obecného zatupiteľstva

Monika Chlebová

Poslanec obecného zastupiteľstva

Mgr. Jana Zátopková

Poslanec obecného zastupiteľstva

Jaroslav Macek

Poslanec obecného zastupiteľstva

Členovia komisií

Komisia verejného poriadku a životného prostredia

 • Jozef Klinčok, PharmDr.
 • Ing. Mária Selková,
 • Richard Mališ
 • Jozef Polc

Komisia výstavby a stavebného poriadku

 • Ing. Roman Červenák,
 • Ing. Slávka Balúchová,
 • Jozef Slušný
 • Ing. Jozef Kúdela

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu

 • PhDr. Jaroslav Macek,
 • Monika Chlebová
 • PaedDr. Alena Miškovičová,
 • Mária Uhnáková

Komisia finančná

 • Milan Bátovský,
 • Mgr. Jana Zátopková,
 • lng. Roman Červenák,

Komisia na ochranu verejného záujmu

 • Jozef Polc,
 • Mgr. Jana Zátopková,
 • PharmDr. Jozef Klinčok,
.tp { padding-right: 10px !important;}