KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

– podáva názory na riešenie sťažností občanov v oblasti susedských vzťahov,
porušovania VZN o odpadoch a znečisťovaní životného prostredia

Predseda
Jozef Klinčok, PharmDr.
Člen
Mária Selková, Ing.
Člen
Richard Mališ
Člen
Jozef Polc

KOMISIA VÝSTAVBY A STAVEBNÉHO PORIADKU

– podáva návrhy na riešenie otázok a plánovania bytovej výstavby a dobudovania
infraštruktúry ako i problematiku stavebného zákona podľa požiadaviek občanov

Predseda
Roman Červenák, Ing.
Člen
Slávka Balúchová, Ing.
Člen
Jozef Slušný
Člen
Jozef Kúdela, Ing.

KOMISIA ŠKOLSTVA, KULTÚRY, MLÁDEŽE A ŠPORTU

– podáva návrhy na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia, škôl, športového areálu
a organizovanie podujatí v oblasti školstva, kultúry a športu
– dáva návrhy na voľnočasové aktivity mládeže a udržiavanie tradícií

Predseda
Jaroslav Macek, PhDr.
Člen
Monika Chlebová
Člen
PaedDr. Alena Miškovičová
Člen
Mária Uhnáková

KOMISIA FINANČNÁ

– spolupracuje so starostkou obce a kontrolórom pri spracovaní rozpočtu ako i pri kontrole
jeho čerpania a nakladaní s majetkom obce

Predseda
Milan Bátovský
Člen
Jana Zátopková, Mgr.
Člen
Roman Červenák, Ing.

KOMISIU NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

– kontroluje nezlučiteľnosť funkcií vo verejnom záujme
– preberá majetkové priznania osôb vo verejnom záujme

Predseda
Jozef Polc
Člen
Jana Zátopková, Mgr.
Člen
Jozef Klinčok, PharmDr.
.tp { padding-right: 10px !important;}