KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

– podáva názory na riešenie sťažností občanov v oblasti susedských vzťahov,
porušovania VZN o odpadoch a znečisťovaní životného prostredia

Predseda
Ing. Roman Červenák
Člen
Miloš Seneši
Člen
Ing. Mária Selková

KOMISIA VÝSTAVBY A STAVEBNÉHO PORIADKU

– podáva návrhy na riešenie otázok a plánovania bytovej výstavby a dobudovania
infraštruktúry ako i problematiku stavebného zákona podľa požiadaviek občanov

Predseda
Ing. Peter Uhnák
Člen
Štefan Greguš
Člen
Jozef Slušný

KOMISIA ŠKOLSTVA, KULTÚRY, MLÁDEŽE A ŠPORTU

– podáva návrhy na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia, škôl, športového areálu
a organizovanie podujatí v oblasti školstva, kultúry a športu
– dáva návrhy na voľnočasové aktivity mládeže a udržiavanie tradícií

Predseda
Jozef Nichta
Člen
PharmDr. Jozef Klinčok
Člen
PaedDr. Alena Miškovičová

KOMISIA FINANČNÁ

– spolupracuje so starostkou obce a kontrolórom pri spracovaní rozpočtu ako i pri kontrole
jeho čerpania a nakladaní s majetkom obce

Predseda
Milan Bátovský
Člen
Emília Nichtová
Člen
Monika Chlebová

KOMISIU NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

– kontroluje nezlučiteľnosť funkcií vo verejnom záujme
– preberá majetkové priznania osôb vo verejnom záujme

Predseda
Štefan Greguš
Člen
Ing. Roman Červenák
Člen
PharmDr. Jozef Klinčok
.tp { padding-right: 10px !important;}