Bc. Eva Uhnáková

Starostka obce

Čajkov

Obecný úrad

Adresa:
Čajkov 210,
935 24, Čajkov

Obec Čajkov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnost) patria: verejné priestranstvá, komunálny odpad, miestne komunikácie, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo, odkanalizovanie, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, miestna polícia, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnch plánoch.

.tp { padding-right: 10px !important;}