Zabíjačka

Regionálna veterinárna a potravinová správa ako orgán štátnej správy v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o veterinárnej starostlivosti, § 23 zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu oznamuje, že  v roku 2014 je nariadené v okrese Levice vyšetrovať doma zabité  ošípané na parazitologickú chorobu –  TRICHINELÓZU.


Tzabijakaáto choroba je prenosnú aj na človeka prostredníctvom konzumácie tepelne neopracovaného mäsa ako sú napr. klobásy.

Vyšetrenia sú nariadené na základe  zistenia pozitívneho nálezu  Trichinella vo vzorke u voľne žijúcej zveri  (líšky, diviaky) v okr. Levice v roku 2013.

Z uvedeného dôvodu je potrebné DOMÁCU ZABÍJAČKU  nahlásiť najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od:

7:30 do 15:30 hod  a to najlepšie:

 • telefonicky na číslo    036/6 312 352 alebo
 • mailom: sekretariat.lv@svps.sk

prípadne   –   písomne na: Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice,
M.R.Štefánika 24,  934 03 Levice, faxom:   036  / 6224592

V nahlásení je nutné uviesť nasledovné údaje:

 • presná adresa kde sa domáca zabíjačka vykoná ( meno, ulica, číslo, obec )
 • dátum  domácej zabíjačky
 • telefónne číslo ohlasovateľa  (mobil alebo pevná linka)
 • ak je chovateľ registrovaný, tak aj číslo centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ( farmárske číslo)

Odber vzorky

 • ohlasovateľ odoberie vzorky sám
 • vzorka je –  kúsok svalu o veľkosti  5 x 5 cm z bráničných pilierov (odoberá sa z každej  polovice ošípanej)
 • bránica sa nachádza medzi hrudnou a brušnou časťou tela  –  oddeľuje hrudnú časť dutiny od brušnej časti dutiny,  pričom  KÚSKY  SVALOVINY  KTORÉ  ZOSTALI  NA REBRÁCH  je  VZORKA
 • vzorka sa uskladní v chladničke   (NIE v mrazničke!)

Zber vzoriek   –  bude vykonávať Regionálna veterinárna a potravinová správa

 • každý pondelok na adresách ktoré budú nahlásené,
 • v prípade, že na uvedenej adrese v pondelok nebude nikto prítomný, je potrebné  pri nahlasovaní uviesť náhradnú adresu, kde sa vzorka vyzdvihne

Náklady na zber a laboratórne vyšetrenie sú hradené zo štátneho rozpočtu a chovateľ bude oboznámený s výsledkom len v prípade zistenia trichinell vo vzorke a to bezodkladne.

3D prehliadka obce

Ak máte záujem pozrieť si našu malebnú obec virtuálnym pohľadom s pohodlia vášho domova, pripravili sme pre vás 3D Prehliadku obce Čajkov.


 

[iframe src=“http://www.v3d.sk/ftp_pano/3dobce/cajkov/tour.swf“ width=“100%“ height=“500″]

Sadzby dane z nehnuteľností a poplatky schválené zastupiteľstvom

Obecné zastupiteľstvo Čajkov na svojom riadnom zasadnutí v novembri 2014 schválilo sadzby dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne odpady ako aj správne poplatky.


Daň z nehnuteľností, daň za psa, ako aj poplatok za komunálne odpady na r. 2015 sa nezmenili – zostali také isté ako v roku 2014.


Daň za jedného psa je 4  eurá, poplatok za komunálne odpady na 1 osobu je 13 eur.


Daň za psa a poplatok za komunálne odpady si môžete vyplatiť v kancelárii obecného úradu.

.tp { padding-right: 10px !important;}