Určenie zodpovednej osoby v zmysle GDPR

V zmysle § 44 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v Obci Čajkov určenou zodpovednou osobou

Ing. Žaneta Vargová, prednostka Spoločného obecného úradu, Sv. Michala č. 4, 934 01 Levice 

Veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie

Obecný úrad v Čajkove oznamuje občanom, že v rámci jarného upratovania budú do obce pristavené veľkokapacitné kontajnery na veľko-objemový odpad v počte 2 ks

v dňoch 3. apríla 2018 až 13. apríla 2018.

Do kontajnerov nehádžte odpad, ktorý sa separuje, ani bežný komunálny odpad!!!!

.tp { padding-right: 10px !important;}