• Právomoci obecného zastupiteľstva

  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
  • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
  • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
  • uznášať sa na včeobecne záväzných nariadeniach obce (VZN)
  • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
  • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
  • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
  • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
  • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
  • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
  • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
  • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
  • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Bc. Eva Uhnáková

Starostka obce

Telefón: (036)638 92 21
Email: starosta@obec-cajkov.sk

Ing. Roman Červenák

Poslanec obecného zastupitelstva

Telefón: 0903 231 593

Email: roman.cervenak@stonline.sk 

 • Predseda komisie výstavby a stavebného poriadku
 • Člen komisie na ochranu verejného záujmu

Štefan Greguš

Poslanec obecného zatupiteľstva

Mobil: 0908 083 588

Email: a.gregusova2014@gmail.com

 • Predseda komisie na ochranu verejného záujmu
 • Člen komisie výstavby a stavebného poriadku

PharmDr. Jozef Klinčok

Poslanec obecného zastupiteľstva

Mobil: 0905 317 383

Email: jozef.klincok@gmail.com

 • Člen komisie školstva, kultúry, mládeže a športu
 • Člen komisie na ochranu verejného záujmu

Jozef Nichta

Poslanec obecného zastupiteľstva

Phone: 0908 141 141
Email: jozef.nichta@gmail.com

 • Predseda komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

Emília Nichtová

Poslanec obecného zastupiteľstva

Email: emilia.nichtova1@gmail.com

 • Člen finančnej komisie

Ing. Peter Uhnák

Poslanec obecného zastupiteľstva

Email: peteruhnak7@gmail.com

 • predseda komisie verejného poriadku a životného p.
 • poslanec obecného zastupiteľstva

Miloš Seneši

Člen komisie verejného poriadku a životného prostredia

Email:

Ing. Mária Selková

Člen komisie verejného poriadku a životného prostredia

Email:

Monika Chlebová

Člen finančnej komisie

Email:

 • Člen finančnej komisie

Jozef Slušný

Člen komisie verejného poriadku a životného prostredia

Email:

 • Člen komisie výstavby a stavebného poriadku

PaedDr. Alena Miškovičová

Riaditeľka Základnej školy

Email:

 •  Člen komisie školstva, kultúry, mládeže a športu
.tp { padding-right: 10px !important;}