Obec Čajkov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnost) patria:

verejné priestranstvá, komunálny odpad, miestne komunikácie, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo, odkanalizovanie, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, miestna polícia, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnch plánoch.

obecn-rad