Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Čajkov - oficiálna webstránka

Oznamy

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

V zmysle § 13 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Čajkov, ktoré sa uskutoční

dňa 22. apríla 2014, t.  j.  v utorok  o 19.00 hodine

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1.   Otvorenie
 2.   Schválenie programu, voľba návrhovej komisie
 3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4.   Kontrola plnenia uznesení
 5.   Interpelácia
 6.   Schválenie rozvojových aktivít
 7.   Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
 8.   Informatívna správa o porušovaní VZN o držaní psov
 9.   Rôzne
 10.   Diskusia
 11.   Návrh na uznesenie
 12.   Záver

 

Emília N i c h t o v á, v. r.

starostka obce


 


 
 

Degustácia vínVytlačiť
 

Vinohradnícky spolok v Čajkove a Obecný úrad Čajkov
Vás srdečne pozývajú na

 

 

20. OBLASTNÚ DEGUSTÁCIU VÍN

 

Vzorky prosíme doručiť v termíne 24. - 25. apríla 2014 t. j. štvrtok a piatok v poobedňajších hodinách od 12:00 - 20:00 na Obecný úrad v Čajkove.
Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať dve fľaše s obsahom 0,75 l, ktoré musia byť označené názvom vína, ročníkom, menom a adresou výrobcu a príslušnou kategóriou. Podmienkou účasti je poplatok 2,-- € za každú prihlásenú vzorku. Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť 3 fľaše z najvyššie ocenených vín. Vzorky budú použité pri verejnej prezentácii.

Do súťaže zasielajte vína zatriedené do nasledovných kategórií:

 • Vína biele tiché
 • Vína červené tiché
 • Vína červené a biele zmesové
 • Vína ružové tiché

Vína budú hodnotené 100 bodovým hodnotiacim systémom O. I. V. odbornou komisiu zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.

 

Ceny a diplomy budú odovzdané

3. mája 2014 o 16:00 hod

v kultúrnom dome v Čajkove

 


 


 
 

Jarné upratovanieVytlačiť
 

V rámci jarného upratovania budú v obci v čase od 23. 04. 2014 do 28. 04. 2014 pristavené dva vagónové kontajnery (na oprečnom rade), aby sa občania mohli zbaviť veľkoobjemového odpadu a hlavne, aby sa predišlo čiernym skládkam.


 


 
 

Zber elektroodpadu a pneumatíkVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 6. mája 2014, t. j. v utorok sa uskutoční v našej obci jarný zber elektrického odpadu a zber pneumatík.

Žiadame vás, aby ste elektroodpad a pneumatiky nosili na priestranstvo pred bývalý obecný dom na Oprečnom rade. Zber pneumatík je zber len z osobných automobilov, nenoste pneumatiky z traktorov.

Žiadame vás, aby ste elektroodpad a pneumatiky doniesli do 6. mája, nakoľko v uvedený deň ho príde firma Argus odniesť.


 


 
 

Oznam PPAVytlačiť
 

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu v roku 2013, aby si neodkladne a urýchlene prevzali na regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14, predtlačené žiadosti a grafické prílohy na podpory pre rok 2014

            Uvedené tlačivá sa budú vydávať po predložení občianskeho preukazu, denne v pondelok až štvrtok od 8 °° do 15,30  hod. a v piatok od 8 °° do 14, 30 hodiny.

Prosíme  občanov, aby si predtlačené žiadosti na Platobnej agentúre prevzali, čo najskôr  do 17.apríla 2014.

Konečný termín na podanie žiadosti je 15.5.2014.


 


 
 

ZabíjačkaVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa ako orgán štátnej správy v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o veterinárnej starostlivosti, § 23 zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu oznamuje, že  v roku 2014 je nariadené v okrese Levice vyšetrovať doma zabité  ošípané na parazitologickú chorobu -  TRICHINELÓZU. 
Táto choroba je prenosnú aj na človeka prostredníctvom konzumácie tepelne neopracovaného mäsa ako sú napr. klobásy.

Vyšetrenia sú nariadené na základe  zistenia pozitívneho nálezu  Trichinella vo vzorke u voľne žijúcej zveri  (líšky, diviaky) v okr. Levice v roku 2013.

Z uvedeného dôvodu je potrebné DOMÁCU ZABÍJAČKU  nahlásiť najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od:

7:30 do 15:30 hod  a to najlepšie:

 • telefonicky na číslo    036/6 312 352 alebo
 • mailom: sekretariat.lv@svps.sk

prípadne   -   písomne na: Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice,
                   M.R.Štefánika 24,  934 03 Levice, faxom:   036  / 6224592

V nahlásení je nutné uviesť nasledovné údaje:

 • presná adresa kde sa domáca zabíjačka vykoná ( meno, ulica, číslo, obec )
 • dátum  domácej zabíjačky
 • telefónne číslo ohlasovateľa  (mobil alebo pevná linka)
 • ak je chovateľ registrovaný, tak aj číslo centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ( farmárske číslo) 

Odber vzorky

 • ohlasovateľ odoberie vzorky sám
 • vzorka je -  kúsok svalu o veľkosti  5 x 5 cm z bráničných pilierov (odoberá sa z každej  polovice ošípanej)
 • bránica sa nachádza medzi hrudnou a brušnou časťou tela  -  oddeľuje hrudnú časť dutiny od brušnej časti dutiny,  pričom  KÚSKY  SVALOVINY  KTORÉ  ZOSTALI  NA REBRÁCH  je  VZORKA
 • vzorka sa uskladní v chladničke   (NIE v mrazničke!)

Zber vzoriek   -  bude vykonávať Regionálna veterinárna a potravinová správa

 • každý pondelok na adresách ktoré budú nahlásené, 
 • v prípade, že na uvedenej adrese v pondelok nebude nikto prítomný, je potrebné  pri nahlasovaní uviesť náhradnú adresu, kde sa vzorka vyzdvihne

Náklady na zber a laboratórne vyšetrenie sú hradené zo štátneho rozpočtu a chovateľ bude oboznámený s výsledkom len v prípade zistenia trichinell vo vzorke a to bezodkladne.
 


 


 
 

______________________________________________________________ SprevádzanieVytlačiť
 

Sprevádzanie o. z. oznamuje občanom obce Čajkov, že spustilo terénnu sociálnu službu vo vašej obci. Naša dobrovoľníčka vám pomôže pri opatrovaní chorého člena rodiny v čase, keď si potrebujete vybaviť osobné záležitosti alebo z iných dôvodov by zostal chorý/starý ... človek sám.

Ak máte v domácnosti chorého alebo starého človeka, ktorý by potreboval našu službu (aktívne počúvanie, čítanie, nákupy, základné upratovanie ...), ohláste sa na t. č. 0911 427 696 - koordinátorke sprevádzania chorých.

Tento projekt je financovaný Sprevádzaním o. z. a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Táto služba je bezplatná a neovplyvní to príjmy vášho opatrovateľa!

Ďakujeme za doposiaľ prejavenú dôveru.

Tešíme sa na vás!


 


 
 

VypaľovanieVytlačiť
 

VÁŽENÍ OBČANIA!

S príchodom jari a slnečného počasia sa čoraz častejšie stretávame s vypaľovaním trávy a bylinných porastov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom hasičov.
Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku, či na životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.
Rozdiel medzi spaľovaním a vypaľovaním je v tom, že vypaľovaním sa rozumie vypaľovanie porastu na koreni (najčastejšie je to vypaľovanie trávy na lúke) a spaľovaním spaľovanie materiálu či odpadu, ktorý je zrezaný a uložený na kôpku.

 • VYPAĽOVANIE PORASTOV JE PODĽA ZÁKONA O OCHRANE PRED POŽIARMI STRIKTNE ZAKÁZANÉ !

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona:

- fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 €,

- právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.

 • AK IDE O ČINNOSTI SPOJENÉ SO SPAĽOVANÍM HORĽAVÝCH LÁTOK NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE:

- fyzická osoba v zmysle § 31 e vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z .z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

- oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo na telefónne číslo 150,

- sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,

- ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,

- zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,

- vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,

- po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní, skontroluje okolie a následne nahlási ukončenie spaľovania na telefónne číslo 150.


Nie je možné však spaľovať všetko. Podľa zákona o ovzduší spaľovanie plastov, gumy alebo iných materiálov, ktoré obsahujú chemické látky, je zakázané.

Čo by ste mali urobiť ak ste svedkom vypaľovania trávy a spaľovania takýchto odpadov?

 • Ak niekoho vidíte, ako spaľuje alebo vidíte odkiaľ sa šíri nepríjemný dym, upovedomte o tom mestskú políciu (t. č. 159) vo vašom meste/obci. Ak ju nemáte, zavolajte na mestský/obecný úrad alebo na štátnu políciu (t. č. 158)

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?

 • Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.
 • Uviesť: kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá. Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.

 


 


 
 

Zber olejovVytlačiť
 

Zber vypálených jedlých olejov
z domácností


Od 15. marca 2014 začína obec so zavedením zberu vypálených kuchynských olejov!!!
Každý pondelok od 8.00 h do 16.00 h môžete na Obecný úrad priniesť v priehľadnej plastovej fľaši vypálený olej, ktorý od vás prevezme pracovníčka OcÚ:
                                    p. Paula Drapková
                                    p. Jana Molnárová


 


 
 

VýzvaVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva vlastníkov, nájomcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Výzva a upozornenie sú v prílohe.


 
 

Donášková služba liekovVytlačiť
 

     Lekáreň SALIX Tlmače v spolupráci s obecným úradom ponúka občanom bezplatnú donáškovú službu liekov a doplnkového sortimentu.

Na vybavenie vašich požiadaviek bude viacero možnosti:
  - vhodiť recepty do pripravenej schránky vo vestibule obecného úradu v čase pracovnej doby obecného úradu ( v prípade doplnkového sortimentu alebo voľnopredajných liekov napísať zoznam vecí na lístok s adresou )
  - doniesť recepty ( alebo vaše požiadavky na ďalšie voľnopredajné a veterinárne prípravky z lekárne ) na číslo domu 114 v čase od 17:00 do 20: 00 hod.
  - telefonicky objednať na tel. číslach 036/6382638 –lekáreň, 0905 317 383 –súkromný mobil, od 07 :00 do 15: 30 hod.

Vami požadované lieky Vám budú dodané priamo domov vždy na druhý deň v čase od 16:00 do 17:00. Táto služba Vám bude poskytovaná

                                           BEZPLATNE.


 


 
 


213630

Úvodná stránka