Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Čajkov - oficiálna webstránka

OznamVytlačiť
 

Pre chorobu bude zubná ambulancia v utorok 27. 01. 2015 zatvorená.


 


 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

V zmysle § 13 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Čajkov,

ktoré sa uskutoční

dňa 30. januára 2015, t.  j. v piatok o 18.00 hodine

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu, voľba návrhovej komisie
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Interpelácia
 6. Prejednanie a schválenie vnútorných smerníc pre obec (štatút obce, rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok)
 7. Vyhodnotenie činnosti kontrolóra obce za II. polrok 2014
 8. Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2015
 9. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole
 10. Plán zasadnutí OZ Čajkov
 11. Prejednanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

 

                                                                                       Bc. Eva   U h n á k o v á

                                                                                              starostka obce


 


 
 

VýzvaVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva vlastníkov, nájomcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Výzva a upozornenie sú v prílohe.


 
 

Oznam o strategickom dokumente Nitrianskeho krajaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v kancelárii OcÚ je k nahliadnutiu strategický dokument "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Zmeny a doplnky č. 1", ktorý si v prípade záujmu môžete pozrieť po dobu 14 dní, t. j. do 04. 02. 2015.


 


 
 

Oznam k referenduVytlačiť
 

 

 

Dňa 07. 02. 2015 sa bude v čase od 7.00 h do 22.00 h konať referendum o rodine. Kto sa nemôže dostaviť a chce hlasovať, môže si v kancelárii OcÚ vybaviť hlasovací preukaz.

 

 

 

 


 


 
 

OznamVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Čajkov na svojom riadnom zasadnutí v novembri 2014 schválilo sadzby dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne odpady ako aj správne poplatky.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, ako aj poplatok za komunálne odpady na r. 2015 sa nezmenili - zostali také isté ako v roku 2014.

Daň za jedného psa je 4,-- eurá, poplatok za komunálne odpady na 1 osobu je 13,-- eur.

Daň za psa a poplatok za komunálne odpady si môžete vyplatiť v kancelárii obecného úradu.


 


 
 

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľnostíVytlačiť
 

Upozorňujeme občanov, ktorým nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností - predajom, kúpou alebo dedičstvom, aby tieto zmeny nahlásili v kancelárii obecného úradu do konca januára 2015.


 


 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce ČajkovVytlačiť
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Čajkov sú v priloženom súbore.

 


 
 

KanalizáciaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom tých ulíc, na ktorých je vybudovaná kanalizácia a nie sú ešte pripojení, aby sa pripojili do 1. októbra 2014. Od 1. októbra 2014 sa za čistenie na ČOV bude platiť plná suma, t. j. za 8 000 litrov 15,77 eur.


 


 
 

Zoznam mužov padlých v 1. svetovej vojneVytlačiť
 

V deň 28. júla 1914, v žatevnom horúcom letnom dni,  zvony z našej kostolnej veže ohlásili  začiatok vojny a mobilizáciu vojakov. Bolo to nepochopiteľné, veď čo je dôležitejšie pre roľníka, ako dokončiť žatvu a ochrániť úrodu? Odchod mužov na fronty vniesol  ťaživú úzkosť do každého domu. Chamtivosť mocných, ktorá akoby prehlušila prosbu o chlieb každodenný, bola zaplatená cenou najvyššou, aj životmi našich drahých.

Po 100 rokoch sa ich mená a rodinné väzby trochu strácajú v pamäti, ale ich obete by nemali byť  zabudnuté. Naši drahí z riadkov archívnych stránok pokračujú v potomkoch a príbuzných, citové väzby a spomienky na nich v našich rodinách existujú, len hlučnosť časov ich vnorila hlbšie.

Pokúšame sa spoločne o rozkrytie mien, príbehov, spomienok v našich miestnych čajkovských historických súvislostiach tak, aby ich činy, ľudské hrdinstvo, vernosť a viera v Boha zostali príkladom.

Preto začíname tu, v tomto našom kostole, touto svätou omšou dňa 08. 08. 2014, v ktorej budeme prosiť  Pána o dar milosti a večnej radosti  pre tých, ktorí zahynuli na bojiskách 1. svetovej vojny. Do nášho farského  spoločenstva  zahŕňame a prosíme aj za duše 6 neznámych vojakov, ktorí sú od roku 1919 pochovaní v našom cintoríne.

Osobitne dnes spoločne prosíme za duše našich drahých, ktorí padli vo vojne a ich telá odpočívajú v rôznych zemiach Európy.

Bože osláv ich duše!

ZOZNAM MUŽOV PADLÝCH V 1. SVETOVEJ VOJNE Z OBCE ČAJKOV podľa spomienok príbuzných, občanov obce a zápisov zo Smrtnej matriky bývalého Matričného obvodu Rybník za roky 1907 až 1938, zistených ku dňu 31. 07. 2014 sú v priloženom súbore.


 
 

KanalizáciaVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom, že už prebehla kolaudácia novovybudovanej kanalizácie a preto žiadame občanov, aby si prišli prevziať tlačivá - Ohlásenie drobnej stavby, Žiadosť o pripojenie.

Pri prevzatí žiadostí Vám budú v kancelárii OcÚ poskytnuté potrebné informácie.


 


 
 

3D prehliadkyVytlačiť
 

NOVINKA - na stránke sa nachádzajú 3D prehliadky obce - v ľavom stĺpci.


 


 
 

Výsledky volieb do EPVytlačiť
 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Čajkov sú v priloženom súbore.


 
 

Degustácia vínVytlačiť
 

Gratulujeme všetkým oceneným v jubilejnom 20. ročníku oblastnej degustácie vín a prosíme tých pestovateľov, ktorí získali zlaté medaily a titul šampión, aby podľa štatútu priniesli min. 3 fľaše z ocenených vín, ktoré budú použité pri verejnej prezentácii.

Výsledky nájdete: Kultúra - Degustácia vín


 


 
 

Zber olejovVytlačiť
 

Zber vypálených jedlých olejov
z domácností

(nie motorových, zásadne len kuchynských!!!)


Od 15. marca 2014 začína obec so zavedením zberu vypálených kuchynských olejov!!!
Každý pondelok od 8.00 h do 16.00 h môžete na Obecný úrad priniesť v priehľadnej plastovej fľaši vypálený olej, ktorý od vás prevezme pracovníčka OcÚ:
                                    p. Paula Drapková
                                    p. Jana Molnárová


 


 
 

______________________________________________________________ SprevádzanieVytlačiť
 

Sprevádzanie o. z. oznamuje občanom obce Čajkov, že spustilo terénnu sociálnu službu vo vašej obci. Naša dobrovoľníčka vám pomôže pri opatrovaní chorého člena rodiny v čase, keď si potrebujete vybaviť osobné záležitosti alebo z iných dôvodov by zostal chorý/starý ... človek sám.

Ak máte v domácnosti chorého alebo starého človeka, ktorý by potreboval našu službu (aktívne počúvanie, čítanie, nákupy, základné upratovanie ...), ohláste sa na t. č. 0911 427 696 - koordinátorke sprevádzania chorých.

Tento projekt je financovaný Sprevádzaním o. z. a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Táto služba je bezplatná a neovplyvní to príjmy vášho opatrovateľa!

Ďakujeme za doposiaľ prejavenú dôveru.

Tešíme sa na vás!


 


 
 

Donášková služba liekovVytlačiť
 

     Lekáreň SALIX Tlmače v spolupráci s obecným úradom ponúka občanom bezplatnú donáškovú službu liekov a doplnkového sortimentu.

Na vybavenie vašich požiadaviek bude viacero možnosti:
  - vhodiť recepty do pripravenej schránky vo vestibule obecného úradu v čase pracovnej doby obecného úradu ( v prípade doplnkového sortimentu alebo voľnopredajných liekov napísať zoznam vecí na lístok s adresou )
  - doniesť recepty ( alebo vaše požiadavky na ďalšie voľnopredajné a veterinárne prípravky z lekárne ) na číslo domu 114 v čase od 17:00 do 20: 00 hod.
  - telefonicky objednať na tel. číslach 036/6382638 –lekáreň, 0905 317 383 –súkromný mobil, od 07 :00 do 15: 30 hod.

Vami požadované lieky Vám budú dodané priamo domov vždy na druhý deň v čase od 16:00 do 17:00. Táto služba Vám bude poskytovaná

                                           BEZPLATNE.


 


 
 

ZabíjačkaVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa ako orgán štátnej správy v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o veterinárnej starostlivosti, § 23 zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu oznamuje, že  v roku 2014 je nariadené v okrese Levice vyšetrovať doma zabité  ošípané na parazitologickú chorobu -  TRICHINELÓZU. 
Táto choroba je prenosnú aj na človeka prostredníctvom konzumácie tepelne neopracovaného mäsa ako sú napr. klobásy.

Vyšetrenia sú nariadené na základe  zistenia pozitívneho nálezu  Trichinella vo vzorke u voľne žijúcej zveri  (líšky, diviaky) v okr. Levice v roku 2013.

Z uvedeného dôvodu je potrebné DOMÁCU ZABÍJAČKU  nahlásiť najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od:

7:30 do 15:30 hod  a to najlepšie:

 • telefonicky na číslo    036/6 312 352 alebo
 • mailom: sekretariat.lv@svps.sk

prípadne   -   písomne na: Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice,
                   M.R.Štefánika 24,  934 03 Levice, faxom:   036  / 6224592

V nahlásení je nutné uviesť nasledovné údaje:

 • presná adresa kde sa domáca zabíjačka vykoná ( meno, ulica, číslo, obec )
 • dátum  domácej zabíjačky
 • telefónne číslo ohlasovateľa  (mobil alebo pevná linka)
 • ak je chovateľ registrovaný, tak aj číslo centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ( farmárske číslo) 

Odber vzorky

 • ohlasovateľ odoberie vzorky sám
 • vzorka je -  kúsok svalu o veľkosti  5 x 5 cm z bráničných pilierov (odoberá sa z každej  polovice ošípanej)
 • bránica sa nachádza medzi hrudnou a brušnou časťou tela  -  oddeľuje hrudnú časť dutiny od brušnej časti dutiny,  pričom  KÚSKY  SVALOVINY  KTORÉ  ZOSTALI  NA REBRÁCH  je  VZORKA
 • vzorka sa uskladní v chladničke   (NIE v mrazničke!)

Zber vzoriek   -  bude vykonávať Regionálna veterinárna a potravinová správa

 • každý pondelok na adresách ktoré budú nahlásené, 
 • v prípade, že na uvedenej adrese v pondelok nebude nikto prítomný, je potrebné  pri nahlasovaní uviesť náhradnú adresu, kde sa vzorka vyzdvihne

Náklady na zber a laboratórne vyšetrenie sú hradené zo štátneho rozpočtu a chovateľ bude oboznámený s výsledkom len v prípade zistenia trichinell vo vzorke a to bezodkladne.
 


 


 
 

webygroup

upresniť

dnes je: 26.1.2015

meniny má: Tamara


532567

Úvodná stránka